Fagområdene

I barnehagen skal barna få rike og felles opplevelser, og de skal få ta del i kunnskaper på mange områder. I barnehagen har vi 7 fagområder som vi er forpliktet til å arbeide med. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

Kort hva de 7 fagområdene omhandler:

Kommunikasjon, språk og tekst
Barnehagen skal gi tidlig og god språkstimulering. Kommunikasjon både nonverbal og verbal er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.Vi skal gi barna rike og varierte erfaringer, det er avgjørende for begrepslæring og begrepsforståelse. Samtale og tekster–både skriftlige og muntlige fortellingerer nødvendig for utviklingen av et rikt språk.

Kropp, bevegelse og helse
Variert fysisk aktivitet inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.Barnehagen skal tilby barna et godt kosthold, gi barna gode vaner og innsikt i hvordan ivareta helse og livskvalitet, og stimulere sansene ved å gi barna ulike sanseinntrykk.

Kunst, kultur og kreativitet
Gi barna kulturelle opplevelser, uttrykke seg estetisk, omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

Natur, miljø og teknikk
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

Etikk, religion og filosofi
Handler om verdier, holdninger og etiske normer. Formidle verdier som respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Norge er et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Nærmiljø og samfunn
Deltakelse i et samfunn og i et fellesskap, barn skal møte verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi skal gi kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Antall, rom og form
Legge til rette for tidlig og god stimulering av utviklingen av barnas matematiske kompetanse, oppmuntre barns egen utforskning. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikles denne kompetansen. Utforske rom og form, tall og telling.

I halvårsplanene vil det stå spesifisert hvordan den enkelte avdeling kommer til å arbeide med fagområdene. Der tilpasses arbeidet med fagområdene barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.